Obchodní podmínky | Vzdělávej se

Obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

Stránky – Stránkami se rozumí webová aplikace, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem na adrese www.vzdelavejse.net (dále jen "Stránky")

Prodávající – prodávajícím je fyzická osoba Petr Šístek, IČ: 06768644

Uživatel – je každý, kdo užije Stránky Prodávajícího vymezené výše

Kupující – je Uživatel, který si objednal služby u Prodávajícího prostřednictvím Stránek

Spotřebitel – je každý kupující, který požívá ochrany spotřebitele dle platného práva

Osobní údaje – jsou údaje Uživatele chráněné zákonem o ochraně osobních údajů

Uživatelské údaje – veškeré údaje o Uživateli zahrnující osobní údaje a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí

Služby – Službou je myšleno následující, dále též Předmět koupě:
a) zviditelnění odkazu od Kupujícího ve vyhledávači vedoucí na jeho stránky nabízející eknihu, ekurz či seminář
b) reklama prostřednictvím bannerů kolem výsledků vyhledávání


II. Úvodní ustanovení

1. Použitím Stránek souhlasíte s těmito obchodními podmínkami


III. Objednávka

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky

2. Kupující objednává Předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.vzdelavejse.net

3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit

4. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu Předmět koupě a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu

5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.vzdelavejse.net/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí


IV. Kupní cena, platba a dodání

1. U každé Služby je uvedená cena konečná

2. Pro objednání více Služeb je potřeba objednat každou Službu zvlášť prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce www.vzdelavejse.net

3. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná

4. Platba probíhá převodem na účet Prodávajícího uvedený na portále – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet Prodávajícího

5. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

6. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě objednávky vystaví Prodávající Kupujícímu doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení Služby

7. Dodání Služby: Ihned po připsání částky na účet Prodávajícího je vybraná Služba:
a) ekniha, ekurz, seminář zobrazen na příslušné stránce ve výsledcích vyhledávání, případně v sekci Sponzorované odkazy, po zvolenou délku, kde výsledky jsou řazeny od nejstarších objednávek
b) bannerová reklama zobrazena na příslušné stránce a místě kolem výsledků vyhledávání po zvolenou délku, tvoří se tak fronta objednávek, proto reklama nemusí být zobrazena ihned


V. Reklamace

1. Službu lze reklamovat pouze v případě, že Služba nebyla prokazatelně Prodávajícím plně provedena

2. Sekce Sponzorované odkazy a bannerová reklama zobrazuje na dané stránce vždy po třech položkách (3 odkazy, 3 bannery) a při více objednávkách této Služby dochází k tzv. frontě, kdy jednotlivé objednávky jsou uspokojovány až ve chvíli uvolnění příslušné pozice. Může se tedy stát, že objednávka zaplacená dnes se zobrazí např. až za týden, proto nemůže být považováno za oprávněnou reklamaci neposkytnutí Služby ihned

3. Reklamaci lze uplatnit zasláním emailu na adresu info@vzdelavejse.net. Zpráva musí obsahovat minimálně: ID objednávky (variabilní symbol), Název Služby, emailovou adresu pro odpověď a popis závady

4. Reklamaci bude Prodávající řešit individuálně s Kupujícím prostřednictvím emailu

5. Pokud nebude možné odstranit závadu, bude Kupujícímu vrácena kupní cena nebo nabídnuta jiná Služba


VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů je zaručena zákonem č. 101/2000 Sb.

2. Uživatel dává tímto souhlas, že Stránky a Prodávající mohou shromažďovat jeho osobní údaje zejména jméno a příjmení, emailovou adresu, IP adresu (dále jen "Osobní údaje")

3. Poskytnutím osobních údajů dáváte jako Uživatel souhlas k tomu, aby Stránky a Prodávající shromažďovali Vaše Osobní údaje, uložili je a užili k následujícímu ověření Vaší identity, vyřizování stížností a sporů, statistické zpracování pro marketingové účely a účely inovace obsahu Stránek a k zasílání obchodních oznámení a jiných marketingových materiálů, které mají vztah k Stránkám nabízeným produktům

4. Stránky a Prodávající mají právo užívat osobní údaje k výše uvedeným účelům jakož i k účelům daným platným právem a k účelům vymáhání či bránění práva u veřejných institucí

5. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením (včetně šifrování hesla) proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám

6. Prodávající se zavazuje, že bude uložená data používat pouze pro provoz portálu a v obchodním styku s kupujícím


VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek

3. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.vzdelavejse.net/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti

4. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek